Kết quả thẩm định điều kiện, thời gian tính hưởng và dự kiến kết quả xếp phụ cấp thâm niên đối với một số nhà giáo trong biên chế đang giảng dạy tại Học viện Hành chính Quốc gia

Chi tiết Kết quả thẩm định điều kiện, thời gian tính hưởng và dự kiến kết quả xếp phụ cấp thâm niên đối với một số nhà giáo trong biên chế đang giảng dạy tại Học viện Hành chính Quốc gia tải về tại đây:

Kết quả thẩm định hưởng PCTN nhà giáo 7.2018

Comments are closed.