Quyết định số 1097/QĐ-HCQG ngày 05/4/2021 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2021 (kinh phí thực hiện từ nguồn thu sự nghiệp của Học viện Hành chính Quốc gia)

Toàn văn Quyết định: Tại đây

Danh mục nhiệm vụ KH và CN năm 2021: Tại đây

Comments are closed.