Quyết định số 1347/QĐ-HCQG ngày 07/5/2021 về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với đơn vị, viên chức, người lao động thuộc Học viện Hành chính Quốc gia

Ngày 07/5/2021, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ký Quyết định số 1347/QĐ-HCQG về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với đơn vị, viên chức, người lao động thuộc Học viện Hành chính Quốc gia. Xem toàn văn Quyết định : Tại đây

Quy chế đánh giá

Các phụ lục kèm theo:

Phụ lục 1 đến Phụ lục 6

Phụ lục 7

Phụ lục 8

Phụ lục 9

Comments are closed.