Quyết định số 2843/QĐ-HCQG ngày 26/4/2024 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc bổ sung Điều 15a và Điều 15b vào sau Điều 15 Quy chế đào tạo trình độ đại học của Học viện Hành chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 1687/QĐ-HCQG ngày 24/5/2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Xem chi tiết: Tại đây

Comments are closed.