Quyết định số 3287/QĐ-HĐTDVC ngày 10/11/2021 về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia

Scan_0001

Scan_0002

Xem chi tiết: Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

Comments are closed.