Quyết định số 733/QĐ-HCQG ngày 22/3/2021 ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của HV Hành chính QG

Quy che Quan ly khoa hoc_001

Toàn văn Quy chế tại đây: https://drive.google.com/file/d/1CetqVEMJ31g08OvCSkyRAm3aSDJfrgQH/view?usp=sharing

Comments are closed.