Quyết định số 734/QĐ-HCQG ngày 22/3/2021 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo HV Hành chính QG

Quy che Hoi dong khoa hoc_001

Toàn văn Quy chế tại đây: https://drive.google.com/file/d/1l3FbJwK2GJSU6MnVX1fKVCzDDv-nOqbf/view?usp=sharing

Comments are closed.