Quyết định về việc Ban hành Quy chế giảng viên thỉnh giảng, giảng viên kiêm nhiệm và báo cáo viên của Học viện Hành chính Quốc gia

Quy chế về giảng viên thỉnh giảng, giảng viên kiêm nhiệm và báo cáo viên của Học viện Hành chính Quốc gia

Đơn đề nghị tham gia giảng dạy thỉnh giảng

Mẫu hợp đồng thỉnh giảng

Screenshot_4

Comments are closed.