Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Nội Vụ

CV so 306-HCQG-TTCB vv nang bac luong truoc thoi han nam 2014)

Mau 1 (kem theo CV so 306-HCQG-TCCB vv nang luong truoc han 2014)

TT 08_2013_BNV_NLTX_NLTH

img025 img026 img027 img028 img029 img030

 

 

 

Comments are closed.