Quyết định về việc công nhận Kết quả đánh giá và cấp Giấy chứng nhận đạt trình độ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1, khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu đợt 2 năm 2022 tại Phân viện TP.Hồ Chí Minh

Scannable Document on 27 Oct 2022 at 14_37_37-page-001

Scannable Document on 27 Oct 2022 at 14_37_37-page-002

Scannable Document on 27 Oct 2022 at 14_37_37-page-003

Scannable Document on 27 Oct 2022 at 14_37_37-page-004

Scannable Document on 27 Oct 2022 at 14_37_37-page-005

Scannable Document on 27 Oct 2022 at 14_37_37-page-006

Scannable Document on 27 Oct 2022 at 14_37_37-page-007

Scannable Document on 27 Oct 2022 at 14_37_37-page-008

Scannable Document on 27 Oct 2022 at 14_37_37-page-009

Scannable Document on 27 Oct 2022 at 14_37_37-page-010

Comments are closed.