Thông báo danh sách sinh viên các lớp Đại học hình thức đào tạo chính quy rút học phần đã đăng ký học kỳ II năm 2022 – 2023

THONG BAO DANH SACH SINH VIEN RUT HOC PHAN HOC KY II  NAM HOC 2022-2023-page-001

Danh sách chi tiết: THONG BAO DANH SACH SINH VIEN RUT HOC PHAN HOC KY II NAM HOC 2022-2023_compressed

Comments are closed.