Thông báo danh sách thí sinh dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) Chuẩn đầu ra tương đương B1 đợt 2 ngày 10/6/2023

Xem chi tiết:

1. Danh sách thí sinh dự thi kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết; hình thức thi: Trắc nghiệm+Tự luận; ca sáng 8h00 ngày 10/6/2023
2. Danh sách thí sinh dự thi kỹ năng: Nói; hình thức thi: Vấn đáp; ca sáng 8h00 ngày 10/6/2023
3. Danh sách thí sinh dự thi kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết; hình thức thi: Trắc nghiệm+Tự luận; ca chiều 14h00 ngày 10/6/2023
4. Danh sách thí sinh dự thi kỹ năng: Nói; hình thức thi: Vấn đáp; ca chiều 8h00 ngày 10/6/2023
5. Danh sách thí sinh dự thi tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung

Comments are closed.