Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình, kết quả công việc của Bộ Nội vụ, những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất

(napa.vn) - Ngày 03/5/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 90/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình, kết quả công việc của Bộ Nội vụ, những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo: “Khẩn trương nghiên cứu nghiêm túc xây dựng đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ vào Học viện Hành chính Quốc gia để mở rộng quy mô, tăng cường nguồn lực, tiết kiệm chi tiêu và cơ sở vật chất phục vụ cho việc nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, đồng thời tạo điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên; quá trình nghiên cứu phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết”.

Cổng Thông tin điện tử Học viện Hành chính Quốc gia trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo trên.

20210504_192309

20210504_192337

20210504_192403

20210504_192423

Như Ngọc

Comments are closed.