Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (đợt 1 – năm 2024)

IMG_8413 IMG_8414

Comments are closed.