Thông báo kêt quả chấm phúc khảo bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (đợt 5 – 2023)

Xem chi tiết: Tại đây 

Comments are closed.