Thông báo kết quả thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi thăng hạng giảng viên năm 2016

1.TB so 275.TB-TCCB Ket quả tham dịnh ho so dang ky du thi thang hang VCGD – 2016

2.Ket qua Tham dinh Ho so du thi thang hang GV -2016

Comments are closed.