Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh tương đương B1 (đợt 1 năm 2023)

Xem chi tiết:

  1. Thông báo kết quả thi
  2. Danh sách thí sinh đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh
  3. Danh sách thí sinh chưa đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh


Comments are closed.