Thông báo nâng lương thường xuyên và xét hưởng, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung tháng 8 năm 2018

Chi tiết thông báo tải về tại đây:

Thông báo nâng lương thường xuyên và xét hưởng, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung 8.2018

Comments are closed.