Thông báo số 1012/TB – VNC về việc thông tin đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 của một số địa phương

IMG_20191016_104433

IMG_20191016_104717

IMG_20191016_104932

IMG_20191016_104554

Comments are closed.