Thông báo số 1306/TB-HCQG ngày 27/6/2023 về việc tổ chức đợt 2 học kỳ 3 năm học 2022-2023

Xem chi tiết:

Thông báo

Đơn xin rút học phần 2022-2023

Dự thảo thời khóa biểu học kỳ phụ đợt 2 năm học 2022-2023

Comments are closed.