Thông báo số 1396/TB-VNC V/v thủ tục thanh toán kinh phí từ nguồn xã hội hóa để thực hiện đề tài, đề án khoa học cấp cơ sở năm 2019 của Học viện Hành chính Quốc gia

Down thông báo tại link sau:

Thông báo số 1396/TB-VNC

 

Comments are closed.