Thông báo số 1443/TB-HCQG về việc đề xuất, đăng ký hoạt động KH và CN cấp cơ sở năm 2020 của Học viện Hành chính Quốc gia.

Down thông báo tại link sau:

Thông báo số 1443/TB-HCQG về việc đề xuất, đăng ký hoạt động KH và CN cấp cơ sở năm 2020 của Học viện Hành chính Quốc gia.

Comments are closed.