Thông báo số 1447/TB-HĐTDVC ngày 10/11/2021 về việc Triệu tập thí sinh dự thi, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia

Tb 2021_0001

Tb 2021_0002

Tb 2021_0003

Comments are closed.