Thông báo số 1492/TB-HĐTDVC ngày 15/11/2021 về việc đính chính nội dung Thông báo số 1447/TB-HĐTDVC ngày 10/11/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của HV Hành chính QG

Ban TCCB

Comments are closed.