Thông báo số 174/TB-VNC về việc đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng dẫn xây dựng Kế hoạch KH&CN của SKHCN TP Hà Nội năm 2020

Down Công văn số 242/SKHCN-KHTC của Sở KHCN TP Hà Nội tại link sau:

Công văn số 242/SKHCN-KHTC của Sở KHCN TP Hà Nội

TB 174 VNC-page-0

Comments are closed.