Thông báo số 1923/TB-HĐTDVC ngày 21/12/2020 thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 của HVHCQG

TB1TB221

Comments are closed.