Thông báo số 226/TB_VNC V/v đăng kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế”

Kỷ yếu Hội thảo “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh CNH,  HĐH đất nước và hội nhập quốc tế”

Mục lục Kỷ yếu Hội thảo quốc tế

THONG BAO SO 226-page-0

Comments are closed.