Thông báo số 274/TB-VNC ngày 29/4/2021 thông báo hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng các đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021 (kinh phí thực hiện có nguồn thu xã hội hoá)

1. Toàn văn thông báo tại đây: 274

2. Mẫu thuyết minh đề tài: 1. TM De tai

3. Mẫu hợp đồng: 3. HD chu nhiem De tai voi VNC

4. Mẫu dự toán: 2.Du toan thuc hien

5. Mẫu nghiệm thu: 4. nghiem thu TL

Comments are closed.