Thông báo số 28/TB-HCQH ngày 14/01/2022 về việc nhận bằng tốt nghiệp và hồ sơ cá nhân đối với sinh viên đại học hệ chính quy Khoá 18 tốt nghiệp đợt 2 tại Hà Nội

IMG_20220117_093822 IMG_20220117_093824

Comments are closed.