Thông báo số 293/TB-VNC về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân

Screenshot_20200424_171939_copy_880x1170

Screenshot_20200424_171924_copy_880x1194 Screenshot_20200424_171908_copy_880x1168 Screenshot_20200424_171836_copy_880x1209 Screenshot_20200424_171814_copy_880x1175

Comments are closed.