Thông báo số 323/TB_VNC V/v thông tin đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 của một số địa phương

Tải về thông báo tại link sau:

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của địa phương

Comments are closed.