Thông báo số 324/TB-VNC ngày 31/5/2021 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2022

20210531_150715

Công văn hướng dẫn: Xem chi tiết tại đây

Comments are closed.