Thông báo số 342/TB-VNC ngày 08/6/2021 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022

20210608_112856

Hướng dẫn của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long: Tại đây

Comments are closed.