Thông báo số 343/TB-VNC ngày 08/6/2021 về việc đăng ký xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu Lý luận chính trị” của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

20210608_113526

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

Comments are closed.