Thông báo số 37/TB-VNC ngày 19/01/2021 về một số lưu ý khi nộp hồ sơ và biểu mẫu đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2021 của TP Hà Nội

TB 37 VNC

Các văn bản đi kèm:

MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI NỘP HỒ SƠ VÀ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ

1. B1-0-BHS-HN

2. B1-1-ĐON-HN

3b. B1-2b-TMĐTXH-ĐA-HN

4. B1-3-LLTC-HN

5. B1-4-LLCN-HN

6. B1-5-PHNC-HN

Comments are closed.