Thông báo số 393/TB-VNC ngày 02/7/2021 về việc viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học Quốc gia “Xây dựng nền giáo dục thực chất – định hướng và giải pháp”

20210705_091500

Xem Thông báo của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: Tại đây

Comments are closed.