Thông báo số 450/TB-VNC ngày 11/8/2021 Đăng tải Kỷ yếu Tọa đàm khoa học “Đồng chí Võ Nguyên Giáp – Người kiến tạo nền móng cho quá trình phát triển của ngành tổ chức nhà nước (1945-1946)”

VNC

Xem chi tiết:

Trang bìa

Mục lục

Tổng hợp bài viết

Comments are closed.