Thông báo số 528/TB-HCQG về kế hoạch thực tập và thi học kỳ 8 đối với sinh viên các lớp Đại học chính quy Khoá 17 tại Hà Nội

Screenshot_20200427_110403

Screenshot_20200427_110025

Screenshot_20200427_110334

Screenshot_20200427_120403

Screenshot_20200427_110546

Screenshot_20200427_105944

IMG_20200427_114635

IMG_20200427_114653

Screenshot_20200427_105808

Screenshot_20200427_110316

Mẫu bìa báo cáo thực tập và Danh sách thực tập của các lớp ĐH chính quy khoá K17 đính kèm file ở dưới:

Mẫu bìa Báo cáo thực tập

Danh sách thực tập K17CSC

Danh sách thực tập K17ĐT

Danh sách thực tập K17KT

Danh sách thực tập K17NS1

Danh sách thực tập K17NS2

Danh sách thực tập K17QLC

Danh sách thực tập K17QLNN2

Danh sách thực tập K17QLNN3

Danh sách thực tập K17QLNN4

Danh sách thực tập K17QLNN5

Danh sách thực tập K17QLNN6

Danh sách thực tập K17TT

Danh sách thực tập K17XH

Danh sách thực tập K17TCC và QLNN1

Comments are closed.