Thông báo số 532/TB-VNC V/v Viết bài tham luận Hội thảo khoa học “Đánh giá chính sách phân cấp, phân quyền hành chính nhà nước – lý luận và thực tiễn tại Việt Nam”

Tải thư mời tại link sau:

https://drive.google.com/file/d/1XxlnzEYtmjUBaq10GOGFYWMzS7S06Daa/view?usp=sharing

TB 532-VNC-page-0

Comments are closed.