Thông báo số 559/TB-HCQG V/v rà soát, phúc tra, nằm nguồn quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật trong năm 2019

Down Mẫu rà soát, phúc tra… tại link sau:

Mẫu rà soát, phúc tra năm 2019
scan0285 scan0286 scan0287 scan0288 scan0289 scan0290 scan0291 scan0292 scan0293 scan0294 scan0295 scan0296 scan0297

Comments are closed.