Thông báo số 597/TB-NVC ngày 20/7/2023 về việc công bố toàn văn các kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu của sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia năm học 2022-2023

IMG_2525

IMG_2529

IMG_2530

IMG_2531

Xem chi tiết: 31 đề tài

 

Comments are closed.