Thông báo số 673/VNC – QLKH về việc đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018

img7

img9

 

Comments are closed.