Thông báo số 928/TB-HCQG ngày 19/7/2021 thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp và bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp ĐH hệ chính quy Khóa 18 tại Hà Nội

123

Comments are closed.