Thông báo thanh lý tài sản công cụ của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính.

Down thông báo và danh mục tài  sản thanh lý tại link sau:

Thông báo và danh sách tài sản cần thanh lý

 

Comments are closed.