Thông báo thu hồ sơ thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Học viện Hành chính Quốc gia

Xem chi tiết: Tại đây 

Comments are closed.