Thông báo tuyển chọn sinh viên làm nhiệm vụ tình nguyện viên tại Hội nghị thường niên Tổ chức hành chính miền Đông thế giới EROPA năm 2023

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_KJn35uVSep_LqovYtwjckCkgIomM9QT-V7zq6h4UivvSnw/viewform?usp=sf_link

IMG_3633

IMG_3634

Comments are closed.