Thông báo về trình tự, thủ tục tổ chức công tác điều tra khảo sát và tổ chức Toạ đàm, hội thảo thực hiện Đề tài, đề án, dự án khoa học do Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính thực hiện nhiệm vụ chủ trì

IMG_0842 IMG_0843 IMG_0844

Comments are closed.