Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thi thăng hạng viên chức từ thư viện viên hạng III lên thư viện viên hạng II

Tải về toàn văn thông báo và các mẫu biểu tại đây:

Thông báo số 777/TB-HCQG về việc đăng ký thi thăng hạng viên chức từ thư viện viên hạng III lên thư viện viên hạng II

Mẫu 1

Mẫu 2

Comments are closed.