Thông báo về việc dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016-2017

Thông báo về việc dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016-2017

 

Comments are closed.