Thông báo về việc góp ý kiến dự thảo sửa đổi Quy chế Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của Học viện và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện

20230306_075047

- Quy chế Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ: Xem chi tiết

- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng KH và ĐT: Xem chi tiết

Comments are closed.